Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець (“Виконавець”), РНОКПП, керуючись статтями 50, 51, 633, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для усіх відвідувачів сайту, пропонуючи укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (“Послуги”) на умовах та у порядку, що визначені нижче.

 1. Предмет Договору. Оплата.
  1. За цим Договором Замовник зобов’язаний оплатити та прийняти Послуги, а Виконавець зобов’язаний надати Замовнику оплачені Послуги. Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір у момент здійснення першої оплати.
  2. Виконавець може надавати Замовнику одну або декілька Послуг за оплату, передбачену нижче:
   Послуга Оплата
   консультування щодо інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу від 100 USD на годину,
   не менше ніж дві години
   налаштування реклами в мережі інтернет від 35 USD на годину,
   не менше ніж двадцять годин
   налаштування веб-аналітики, аналіз клієнтських баз, аналітика реклами та сайту за згодою Сторін
   налаштування розсилок електронною поштою за згодою Сторін
   керування комерційною діяльністю щодо інтернет-маркетингу за згодою Сторін
   розробка інтернет сайтів (дизайн, проектування, верстання,
   програмування), SEO (оптимізація під пошукові двигуни)
   за згодою Сторін
   навчання з інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу за згодою Сторін
  3. Сторони можуть домовитись про інші обсяг та вартість Послуг, в тому числі, замовляючи пакети Послуг або запроваджуючи періодичну фіксовану оплату.
  4. Для обчислення суми, що підлягає оплаті, Сторони повинні застосовувати комерційний курс USD до UAH доступний на сайті kurs.com.ua на дату виставлення рахунку. Повна оплата Послуг за цим Договором здійснюється
   до початку їх надання шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця. Виконавець починає надавати Послуги впродовж трьох робочих днів з моменту отримання попередньої оплати.
  5. Акти наданих Послуг складаються за згодою Сторін. Ці акти можуть бути виконані у електронній формі (зокрема, за допомогою сервісу vchasno.com.ua). Виконавець також може надсилати Замовнику акти наданих
   Послуг разом із рахунками на оплату рекомендованим листом, що вважаються прийнятими Замовником якщо впродовж п’яти робочих днів Виконавець не отримає письмових заперечень по їх суті.
  6. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі якщо Замовник не висловить письмових обґрунтованих заперечень впродовж п’яти робочих днів після їх надання.
  7. Вартість Послуг не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування.
 2. Права та обов’язки Сторін.
  1. Сторони мають права та обов’язки, що передбачені цим Договором та Цивільним кодексом України для сторін у договорі про надання послуг (зокрема, главою 63).
  2. Замовник може:
   1. замовляти Послуги;
   2. висловлювати побажання та рекомендації щодо Послуг;
   3. висловлювати обґрунтовані письмові заперечення щодо наданих Послуг впродовж п’яти робочих днів після їх надання;
   4. надавати Виконавцю додаткові ресурси (інформацію, матеріали, доступи, тощо).
  3. Замовник зобов’язаний:
   1. приймати надані Послуги;
   2. оплачувати Послуги на умовах, передбачених у цьому Договорі;
   3. підписувати акти наданих Послуг на вимогу Виконавця;
   4. дотримуватись належної комунікації з Виконавцем;
   5. перевіряти хід і якість надання Послуг, не втручаючись у діяльність Виконавця;
   6. розглядати вимоги Виконавця про надання додаткових ресурсів.
  4. Виконавець може:
   1. вимагати повну своєчасну оплату Послуг;
   2. публікувати інформацію про Замовника для реклами та маркетингу Послуг;
   3. попереджати Замовника про обставини, що загрожують якості Послуг;
   4. залучати третіх осіб до виконання обов’язків Виконавця за цим Договором.
  5. Виконавець зобов’язаний:
   1. надавати Послуги належним чином;
   2. дотримуватись умов цього Договору.
  6. Сторони не мають інших прав та обов’язків ніж ті, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
 3. Інтелектуальна власність.
  1. Виконавець може створювати об’єкти інтелектуальної власності при виконанні своїх обов’язків за цим Договором. Всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем, належать виключно Виконавцю.
  2. Цей Договір не передбачає передачу будь-яких прав інтелектуальної власності Виконавця Замовнику. Виконавець не надає Замовнику жодних ліцензій або дозволів щодо інтелектуальної власності Виконавця. Замовник не набуває та не може реєструвати
   жодних прав інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем.
 4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором у розмірі та на підставах, передбачених чинним законодавством України.
  2. У жодному разі, відповідальність Виконавця за цим Договором не повинна перевищувати вартість Послуг, ненаданих або неякісно наданих Замовнику.
  3. Виконавець не несе відповідальності за:
   1. дії третіх осіб;
   2. випадки, коли Замовник не отримає бажаного результату від належно наданих Послуг;
   3. зміст та інформацію ресурсів, на які ведуть посилання з веб-сайту;
   4. інші випадки та порушення, що відбулись не з вини Виконавця.
  4. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору, що може відбутись внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
  5. Всі спори, які виникають між Сторонами щодо цього Договору, повинні бути врегульовані Сторонами самостійно шляхом переговорів. Цей Договір може бути оскаржено до належного суду, що визначається за вимогами процесуального законодавства України.
   До цього Договору застосовується тільки чинне право і законодавство України.
 5. Дія Договору.
  1. Цей Договір діє протягом шести календарних місяців з моменту укладення та автоматично продовжується на невизначений строк, якщо Сторони не домовились про його розірвання у письмовій формі.
  2. Замовник має право у односторонньому порядку відмовитись від цього Договору якщо повідомить Виконавця про відмову не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати запланованого розірвання. У будь-якому разі, розірвання цього Договору можливе не раніше
   повного надання оплачених Послуг.
  3. Виконавець має право розірвати цей Договір у односторонньому порядку на підставі попереднього повідомлення у будь-який час.
  4. Виконавець може вносити зміни до цього Договору на власний розсуд, у будь-який час без попередження. Замовник не має права вносити жодних змін до цього Договору.
 6. Заключні положення.
  1. Сторони укладають цей Договір на засадах юридичної рівності. З цього Договору не виникає жодних відносин доручення або підпорядкування. Сторони не  можуть діяти як представники одна одної та не можуть вчиняти правочини від імені іншої Сторони.
  2. Недійсність будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність або нікчемність цього Договору в цілому. Відмова або нездатність Сторони застосувати будь-яке положення цього Договору не означає відмову Сторони від цього Договору
   в цілому або від будь-яких умов цього Договору.
  3. Жодна Сторона не має право уступати або будь-яким чином передавати право вимоги щодо зобов’язань за цим Договором.
  4. Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах, з використанням месенджерів зберігає юридичну силу
   після укладення цього Договору та може бути враховане для його тлумачення.
  5. Цей Договір укладено в електронній формі, що має таку ж юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами Сторін.
  6. Цей Договір та всі супутні документи складені українською мовою. Будь-який переклад цього Договору або будь-яких його версій іншими мовами, крім української, має використовуватися тільки для зручності. У випадку будь-яких розбіжностей між українським варіантом та варіантом, складеним будь-якою іншою мовою, переважну силу має український варіант.
  7. Цей Договір розміщено на веб-сайті та востаннє оновлено “21” лютого 2019 року.
Загрузка ...